#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# “อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา ประกาศเกียรติคุณ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น น้อมนำคำสอนถวายเป็นพุทธบูชาในงานสัปดาห์วันมาฆบูชา”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

“อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา ประกาศเกียรติคุณ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น น้อมนำคำสอนถวายเป็นพุทธบูชาในงานสัปดาห์วันมาฆบูชา”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดงาน “มาฆบูชากรุงเก่า 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก” โดยมี คุณศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมพิธี

คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดเผยว่า การจัดงาน “มาฆบูชากรุงเก่า 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณชั้น 2 หน้า Food Park โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา นอกจากนี้ ในปี2563 เป็นวาระอันเป็นมงคลครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ซึ่งท่านเป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชน ชาวไทยให้ความเคารพนับถือ ด้วยท่านเป็นผู้นำในการฟื้นฟูวงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง จนได้รับการ ยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่า เป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร วางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า ให้แก่สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า “คำสอนพระป่า” (สายพระอาจารย์มั่น) อีกทั้งที่ประชุม สมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มีมติให้ประกาศยกย่องหลวงปู่มั่น ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เนื่องด้วยหลักธรรมคำสอนของท่านที่ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์ ด้วยการลดละ ความโลภ ความโกรธ และความหลงออกจากใจตน ให้มหาชนเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ ใช้สติชอบอันประกอบด้วยปัญญา อยู่ในระเบียบวินัย ลดการวิวาทบาดหมาง เป็นเหตุให้ผู้คนหันมาศึกษาแนวทางที่ท่านได้นำทางจุดประกายแห่งปัญญาไว้ และได้แผ่ขยายออกไปสู่สังคมโลก จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (หลวงปู่มั่น) ศูนย์การค้าฯ จึงได้จัดกิจกรรม ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันระลึกถึงพระคุณของท่าน และตระหนักถึงหน้าที่ของชาวพุทธที่พึงปฏิบัติ ประกอบไปด้วยการจัดสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระพุทธรูปพระนิรันตราย ที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงประทาน, จัดสักการะองค์เหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พร้อม พระธาตุ-เกศา, จัดนิทรรศการเผยแพร่ชีวประวัติ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อสันติภาพ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “ทูตพระพุทธศาสนา มาฆบูชา 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต” ให้แก่พุทธศาสนิกชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาตลอดมา และเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนทั่วไปอีกด้วย

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเสริมสิริมงคลชีวิต ในงาน “มาฆบูชากรุงเก่า 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก” วันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 และร่วมเวียนเทียน “วันมาฆบูชา” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. บริเวณชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

เดชา   อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์  และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว   รายงาน

Related posts