#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกแบบสำรวจพี่น้องประชาชน “โควิด 19 ส่งผลกระทบด้านสังคมอย่างไรต่อทุกคน”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกแบบสำรวจพี่น้องประชาชน “โควิด 19 ส่งผลกระทบด้านสังคมอย่างไรต่อทุกคน”

นางสาววรรณา แก้วบัวดี นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ สำนักงานสถิติพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ UN Working Group on Data ขอความร่วมมือทุกคนตอบแบบสอบถาม “ผลกระทบด้านสังคม” ว่าโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อท่านอย่างไร เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับภาครัฐนำไปทบทวนและกำหนดนโยบาย

 

 

 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทาง สสช.จึงปรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของเดือนเมษายน 2563 ด้วยการส่งแบบสอบทางไปรษณีย์ โทรศัพท์สอบถามข้อมูล และทาง social media รวม 9 โครงการ ประกอบด้วย สำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำรวจสุขภาพจิตถึงความสุขของคนไทย สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง สำรวจความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น การลงพื้นที่สำมะโนประชากรที่สำนักงานสถิติฯ กำหนด จึงขอเลื่อนไปก่อนจนสถานการณ์โควิด 19 จะคลี่คลาย

 

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts