#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 อำเภอบางไทร

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 อำเภอบางไทร


วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตรวจติดตาม โดยมีนายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบางไทร พร้อมข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายเฉลิมชัย สระบัว รายงานในที่ประชุมว่า อำเภอบางไทร มีผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 202 ราย โดยมีผู้อยู่ในระยะเฝ้าระวัง 14 วัน จำนวน 45 ราย และพ้นกำหนดเฝ้าระวังแล้ว จำนวน 147 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 63) จำนวนผู้เดินทางมาจากต่างประเทศมีจำนวน 8 ราย ทั้ง 8 ราย พ้นกำหนดการเฝ้าระวังแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางไทรได้ให้การสนับสนุนและดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1151/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรค Covid-19 (ฉบับที่ 6) เป็นอย่างดี เทศบาลตำบลราชครามที่ได้มีการดำเนินงานการป้องกัน ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค Covid 19

ให้กับประชาชนในพื้นที่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองบริเวณที่ทำการเทศบาลเพื่อคัดกรองพนักงานเทศบาลและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะ สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง , จัดทำหน้ากากผ้าจำนวน 9,696 ชิ้น และจัดเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อจำนวน 1,363 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นสถานที่สาธารณะและหน่วยราชการได้แก่ วัดช้างใหญ่ วัดเชิงเลน วัดโบสถ์สมพรชัย สถานีตำรวจภูธรช้างใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นเทศบาลที่ตำบลราชคราม และท่ารถประจำทาง แจกหน้ากากอนามัยให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. เพื่อให้ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรคจำนวน 5,537 ชิ้น จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ infrared Thermometer จำนวน 30 เครื่อง

เพื่อแจกจ่ายให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ใน 2 ตำบล เพื่อให้ในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค การมอบหมายบุคคลากรช่วยดูและคนเปราะบาง/คนที่ต้องกักตัว ดำเนินการตรวจเยี่ยมผู้กักตัว(เฝ้าระวังสังเกตอาการผู้ที่ยังไม่เป็นผู้ป่วย) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลราชคราม , ได้มีการแจกสิ่งของที่จำเป็นแก่ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การช่วยเหลือการดำรงชีพ/อาชีพ มีการวางแผนการลดค่าเช่าตลาดให้กับผู้ค้าที่เช่าแผงตลาดเทศบาล , วางแผนลดค่าน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ , มีการจัดอบรมการทำหน้ากากผ้าเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เสริม

ได้สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในส่วนความต้องการช่วยเหลือ 5 อันดับแรกที่ต้องการคือ 1.เงินสนับสนุนการยังชีพระยะสั้น 2.การลดคาสาธารณูปโภคต่างๆ 3.การพักชำระหนี้ 4.เงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ 5.ถุงยังชีพ มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วทั้งราชอาณาจักร 1.การขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานตามข้อยกเว้น

มีผู้มายื่นคำขอทั้งสิ้น จำนวน 26 ราย ได้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาต จำนวน 16 ราย 2.ตั้งจุดตรวจในพื้นที่ระดับตำบลทั้ง 23 ตำบล มีด่านตรวจหลักจำนวน 2 ด่าน บริเวณถนนสาย 3111 และบริเวณ ถนนสาย 3309 ตั้งแต่วันที่ 3 – 16 เมษายน 2563 ได้จับกุมผู้ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ได้จำนวน 11 ราย
โดยหลังจากรับฟังรายงานนายภานุ แย้มศรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ที่กักตัวสังเกตอาการ14วันในพื้นที่ตำบลราชคราม 2 คนอีกด้วย
ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts