#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#  อยุธยา  – รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา  – รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร


วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่คลองเปรมประชากร บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอบางปะอิน (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา)


พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามแผนแม่บทการจัดโครงสร้างพื้นฐานระบบคลอง และการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร พ.ศ. 2562-2570 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการน้ำ การระบายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่คลองเปรมประชากร และโครงข่ายที่เชื่อมต่อกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเสีย รวมถึงการฟื้นฟู และการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำตามโครงข่ายต่าง ๆ ซึ่งในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่คลองเปรมประชากรอยู่ในความรับผิดชอบ ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน ความยาว 88 กิโลเมตร

โดยจังหวัดฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสองฝั่งคลองทั้งในส่วนของการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้ามาในคลอง และสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการขุดลอกคลองบางกระสั้นที่เชื่อมต่อกับคลองเปรมประชากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยบูรณการการทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 โดยกองพลพัฒนาที่ 1 โดยได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 6.39 ล้านบาท จากงบกลางปี 2563 เพื่อดำเนินการ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้กำชับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดก่อนฤดูฝนที่จะถึงนี้ ในโอกาสนี้ ผมขอชื่นชมการดำเนินการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกองทัพบก โดยกองพลพัฒนาที่ 1 ในครั้งนี้ ที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จากนั้นพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่บริเวณโครงการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่บริเวณตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts