#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#  อยุธยา – คณะสงฆ์อำเภอมหาราชร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในเขตปกครองสงฆ์อำเภอมหาราช ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 5 ราย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – คณะสงฆ์อำเภอมหาราชร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในเขตปกครองสงฆ์อำเภอมหาราช ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 5 ราย


วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ที่ คณะสงฆ์อำเภอมหาราช โดยพระครูอรุณปัญโญภาส เลขานุการเจ้าคณะอำเภอมหาราชเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระมหาประเมิน ฐิตคุโณเลขานุการเจ้าคณะอำเภออุทัย เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกัน มอบเครื่อง อุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในเขตปกครองสงฆ์อำเภอมหาราช ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ จำนวน 5 ราย

พระครูอรุณปัญโญภาส เลขานุการเจ้าคณะอำเภอมหาราชกล่าวว่า ด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล คณะสงฆ์คณะสงฆ์อำเภอมหาราชร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts