#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# สถ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

สถ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2563) ณ สวนหย่อม ข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร สถ. – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดี สถ. นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรม

ดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น อันเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กรมป่าไม้ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563

ในการจัดกิจกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบพันธุ์ไม้ให้กับ ตัวแทนของหน่วยงานในสังกัด สถ. จำนวน 200 ต้น เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่เห็นสมควร หลังจากนั้น อธิบดี สถ. ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร ปลูกต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย ณ สวนหย่อม ข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร สำหรับพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์จาก กรมป่าไม้สนับสนุนพันธุ์ไม้พะยูง จำนวน 100 ต้น กรมการข้าวสนับสนุนพันธุ์ไม้ราชพฤกษ์ มะค่าโมง มะกอกป่า นนทรี สะเดา ตะแบก ประดู่ป่า จำนวน 100 ต้น และเทศบาลตำบลบางม่วง จ.นนทบุรี ให้ความอนุเคราะห์จัดทำป้ายและซุ้มประจำต้นไม้

“ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องทุกแห่ง พร้อมใจกันปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้บรรลุเป้าหมายของกรมป่าไม้ที่ตั้งไว้จำนวน 100 ล้านต้น โดยอาศัยช่วงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติในปีนี้ดำเนินการปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของนิเวศ เป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม รับมือกับภัยพิบัติ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อน (Climate Change) อย่างไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรม ขอให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม” อธิบดี สถ. กล่าวย้ำ

ครั้งที่ 21/2563
ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts