#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นายอำเภออ บางปะอิน พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบางปะอิน ที่ 8 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจปลัดอำเภอประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – นายอำเภออ บางปะอิน พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบางปะอิน ที่ 8 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจปลัดอำเภอประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.00 น. นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภออ บางปะอิน พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบางปะอิน ที่ 8 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจปลัดอำเภอประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งอยูปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็น หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5 จุดตรวจ ในพื้นที่ ดังนี้


🚨จุดตรวจที่ 1 ตำบลคุ้งลาน บริเวณที่ทำการกำนัน ตำบล คุ้งลาน
🚨จุดตรวจที่ 2 ตำบลขนอนหลวงบริเวณที่ ทำการกำนัน ตำบลขนอนหลวง
🚨จุดตรวจที่ 3 ตำบลบ้านแป้งบริเวณ ป้อม อพปร.หมู่1ตำบลบ้านแป้ง
🚨จุดตรวจที่ 4 ตำบลบางกระสั้น บริเวณถนนหน้าบ้านนายกเทศมนตรีตำบลบางกระสั้น
🚨จุดตรวจที่ 5 ตำบลบ้านเลน
บริเวณหน้าศูนย์ราชการอำเภอบางปะอิน

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts