#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ผอ.สำนักจัดการทรัพยาการแาไม้ที่1เ(ชียงใหม่) กรมป่าไม้ ร่วมประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาการบุกรุกสร้างรีสอร์ท ในพื้นที่โครงการเกษตรหลวงอ่างขางในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ผอ.สำนักจัดการทรัพยาการแาไม้ที่1เ(ชียงใหม่) กรมป่าไม้ ร่วมประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาการบุกรุกสร้างรีสอร์ท ในพื้นที่โครงการเกษตรหลวงอ่างขางในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 5 มิย63 นายกมล นวลใย ผอ.สำนักจัดการทรัพยาการแาไม้ที่1เ(ชียงใหม่) กรมป่าไม้ ร่วมประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาการบุกรุกสร้างรีสอร์ท ในพื้นที่โครงการเกษตรหลวงอ่างขางในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน ผบก.ภ จ.เชียงใหม่ นายอำเภอฝางและหน.ส่วนราช การ จ.เชียงใหม่
ร่วมประชุม ผอ.สจป.1ชม.ได้รายงานรายความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการรื้อถอนให้ที่ประชุมทราบเเละผวจ.ชม.ได้มอบหมายให้นายอำเภอฝางและผอ.สจป.1 ชม จัดทำTime Lineในการรื้อถอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
1.จากการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างการบริการที่พักในบริเวณพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จากการดำเนินคดีทั้งหมด 24 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
1.1กลุ่มที่ 1จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล จำนวน 13 รายได้มอบให้นิติกรสจป.1ชม ประสานสนง.บังคับคดีฝางเพื่อปิดหมายบังคับคดีทุกราย และดำเนินการเจรจาสร้างการรับรู้
เพื่อแก้ไขปัญหาลดความขัดแย้ง และแรงต่อต้านโดยมอบหน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ฝาง เข้าไปเจรจาให้รื้อถอนด้วยตนเอง ก่อนบังคับใช้กฎหมาย โดยให้จัดทำข้อตกลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานหากยินยอมรื้อถอนและกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน
-มอบหมายคณะกรรมการประเมินราคาฯเข้าไปประเมินราคาในการรื้อถอนในคราวเดียวกัน
-ให้ ปิดหมายกรมบังคับคดีประกาศการรื้อถอนทุกราย
*ในกลุ่มนี้มี 1 ราย ยินยอมรื้อถอนด้วยตนเองและ จะบูรณาการรื้อถอนร่วมกับทางจังหวัดในคราวเดียวกันกับกลุ่ม2


2.กลุ่มที่ 2 ที่ศาลพิพากษาตาม พรบ.โรงแรมพรบ.อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสจป1ชม.ได้ดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 จำนวน 11 ราย
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มที่ 1 พร้อมดำเนินการรื้อถอนได้ทันที(ผู้ประกอบการได้รื้อถอนไปแล้วบางส่วนและขอกำลังจนท.ช่วยเหลือ) มีจำนวน 5 ราย ได้แก่
1. บ้านพักณิชารีย์
2. เหล้าติ่งรีสอร์ท 1
3. อ่างขางบ้านสวน
4. บ้านพักฉันทนา
5. อ่างขางวิลล่า 1
หมายเหตุ สจป1ชม จะบูรณาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

2,2กลุ่มที่ 2 สจป1ชมจะปรับแผนการรื้อถอนซึ่งเดิมจะดำเนินการรื้อถอนข้อ2.1โดยจะขอปรับเปลียนแผนงานจากข้อ2.1มาดำเนินการในข้อ2.2 เพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้เสร็จสิ้นได้แก่
1. บ้านพักจี๊ดจ๊าด 1
2. บ้านพักจี๊ดจ๊าด 2
3. โฮมสเตย์ขอบดุ้ง
4. นายพุทธรักษ์ลายเฮิง
5. ชมวิวรีสอร์ท
6. อ่างขางวิลล่า 1
7. อ่างขางวิลล่า 2
ทั้งหมดนี้สจป.1ชมจะบูรณาการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามแก้ไข ขับเคลื่อนการรื้อถอนให้เป็นไปตามtime line ต่อไป

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

ประจำกองบรรณาธิการข่าว

Related posts