#เดย์ไทม์นิวสออนไลน์ อยุธยา – “นายกสมทรงและคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การจัดการ)”

#เดย์ไทม์นิวสออนไลน์

อยุธยา – “นายกสมทรงและคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การจัดการ)”

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การจัดการ)
โดยนางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ ผู้บริหารดีเด่นจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รางวัลผู้บริหารต้นแบบจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รางวัลสตรีไทยดีเด่นจากสภาสตรีแห่งชาติ รางวัลสุวรรณภูมิเกียรติคุณและรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ มีคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ อาทิ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นเวลากว่า 20 ปี ผลงานที่สำคัญคือการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมตำบล เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ เลุขานุการและรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 เป็นเวลา 60 ปี ร่วมทั้งมีคุณูปการ ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยให้การสนับสนุนในการจัดสร้างสวนธรรมรวมใจระลึกโปรดเกล้าฯ และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดอาทิ โครงการไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา

และโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ อีกมากมายจากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพ ด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย จนปรากฎเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) ให้แก่นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

เดชา  – สุจินดา อุ่นขาว ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts