#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อพท.สุโขทัย จัดกิจกรรมประชุมเสวนาผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อพท.สุโขทัย จัดกิจกรรมประชุมเสวนาผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” พื้นที่จังหวัดสุโขทัย


วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมเสวนาผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยมี นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฯ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้


1) ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องแนวทางการพัฒนาตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
2) ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ทหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ
เรื่องประโยชน์ที่ราชพัสดุแนวใหม่ตามนโยบายการสร้างเศรษฐกิจ จากฐานสินทรัพย์ (Asset Based Economy) ของกรมธนารักษ์
3) ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การออกแบบผังเมืองเฉพาะเมืองมรดกโลกเพื่อการท่องเที่ยว


4) นายทนวินท วิจิตรพร ผู้ร่วมก่อตั้งใจบ้าน สตูดิโอ บรรยายกรณีศึกษา : โครงการ “Imagine Maekha” (คลองแม่ข่า เชียงใหม่)
โดยมี ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผจก.อพท.สุโขทัย ผู้ดำเนินรายการโดยมีหน่วยงานหลักร่วมเสวนา ได้แก่ นางสาวนาตยา ภูศรี ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย และในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรม เสวนา หัวข้อ “ถอดบทเรียนกรณีศึกษาคลองแม่ข่าสู่การจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของสุโขทัย” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วม รับฟังชุดความรู้แนวทางการพัฒนาร่วมกันทุกภาคส่วน วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts