เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ” หลักสูตรหลัก” ประจำ รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

 


เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ” หลักสูตรหลัก” ประจำ รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
สังกัด กองทัพบก จัดการอบรมบรรยาย ขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” ให้กับ ผู้เข้ารับการฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะอิน(หลังเก่า) โดยมี นาย ไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธาน จำนวนผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน 600 คน โดยแบ่งเป็น

 


1. ข้าราชการอำเภอบางปะอิน จำนวน 183 คน
2.ประชาชนจิตอาสาอำเภอบางปะอิน จำนวน 417 คน

ผู้จัดการอบรมประกอบด้วย
1. พ.อ.สุพล จันทร์ผ่อง A252 นายทหารควบคุม
2. พ.อ.พิทยากูล โพธิสุวรรณ A253 ผช.นายทหารควบคุม

ทีมวิทยากรประกอบด้วย
1. ร.ต.หญิง เพ็ญพร สนศิริ B037 ผู้บรรยาย ร. 5
2. ร.อ.หญิง อรญา สมตน B036 ผู้บรรยายจิตอาสา
3. ร.ท.หญิง ศศิภา คุ้มรักษา B038 ผู้บรรยาย ร.9 ตอนที่ 1
4. ร.ท.หญิง ดนิตา หม่อมกระโทก B034 ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
5. ร.ท.หญิง สุดารัตน์ เป็นสุข B033 ผู้บรรยาย ร. 9 ตอนที่ 2
6. พ.ท.หญิง กฤษณี วิเชียรรัตน์ B035 ผู้บรรยาย ร. 10และพิธีกร
7. พ.ต.หญิง รณกร เรือนคง B061 ผู้ควบคุมเสียง
8. พ.อ.หญิง ลลิตา ล้ำเลิศ B032 ผู้บรรยาย ร.1 – ร.3 และทำบันทึกรายงาน
9. ร.ต.หญิง เสาวนีย์ ช่วยเกิด B062 ผู้บันทึกภาพและวิดิโอ และผู้ประสานงาน
10. ร.ท.หญิง ขนิษฐา มุ่งสิน B031 ผู้ควบคุมสไลด์และควบคุมแสง

 

 


ผลการปฏิบัติ
1.ผู้รับฟังการบรรยาย เกิดความรู้ความเข้าใจหลังฟังบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 94.5
2.เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร อยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96
3.การใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมกับเนื้อหา สร้างความเข้าใจให้ผู้รับฟังบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 92.63
4.ระยะเวลาในการจัดการอบรม มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 93.5
5. วิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย อยู่ในระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.74

ข้อคิดเห็นจากผู้รับฟังการบรรยาย
1.รับฟังแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?
– มีความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราโชบาย
– เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
– ได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญๆของพระมหากษัตริย์ในบางเรื่องที่ไม่เคยทราบมาก่อน
-ได้คิดว่าเราต้องทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ
-เห็นถึงประโยชน์ของการมีพระมหากษัตริย์ปกครองชาติบ้านเมือง
-เปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับสถาบันเป็นไปในทางที่ดีและถูกต้องมากขึ้น
2.เคยรู้เรื่องที่ได้รับฟังการบรรยายจากที่อื่นมาก่อนหรือไม่ ?
– เคยรับฟังจากเว็บไซต์ต่างๆ
3.รับฟังเรื่องที่บรรยายแล้วรู้สึกอย่างไร ?
– มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
-สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นการลงมือทำสิ่งดีๆในสังคม
-รู้สึกภูมิใจในประวัติของสถาบันว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงก่อตั้งขึ้นมา จากที่ไม่ค่อยได้ทราบอย่างลึกซึ้ง
4.สามารถนำเรื่องที่ได้รับฟัง ไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่ / อย่างไร ?
– ถ่ายทอดให้แก่เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในชุมชนต่อไป
5. ในพื้นที่ภูมิลำเนา/พื้นที่จังหวัดที่ตั้งหน่วยต้นสังกัด มีปัญหาข้อขัดข้องที่ต้องการให้ช่วยหรือแก้ไขอย่างไร
-การจราจรในกรุงเทพฯติดขัด แก้ปัญหาเท่าไหร่ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
6. ข้อเสนอแนะ
– ต้องการให้มีการจัดการอบรมและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาความเดือดร้อน ในอำเภอบางปะอิน
1. ปัญหาบ่อดิน ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน มีการขุดและรถ 10 ล้อวิ่งคนดินทำให้เกิดปัญหามลพิษฝุ่นละอองและบ้านทรุดตัว ได้เข้าร้องเรียนอบต. ในเขตแล้วแต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ อตินุช เฉลารักษ์ 098-996-2039
2. ขยะในชุมชนและถนน ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ สุภาวรรณ์ เชื้อป้อง 092-808-6586
3. ขอสัญญาณไฟแดง ทางม้าลาย หรือสะพานลอย บริเวณถนนหน้าตลาดนครทองทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ อชิต พันธ์พืช 080-666-4433
4. การดำเนินการกองทุนหมู่บ้าน ม.9 ตำบลเชียงรากน้อย ทำให้ประชาชนในชุมชนขาดผลประโยชน์ ขาดโอกาสในการใช้แหล่งทุนของชุมชน
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ มาลีณา ศรีกุญชร 089-984-8054
5. การเผาไร่อ้อย บริเวณที่นาหลังหมู่บ้านร่มรื่นการ์เด้นวิว ม.9 ตำบลเชียงรากน้อย ทำให้เกิดมลพิษ
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ กันยารัตน์ คอนกรีต 087-050-6981
6. ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและเด็กด้อยโอกาส ปัญหาความเป็นอยู่ เสื้อผ้า อาหาร
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ทองสุข ไวยมีดี 081-780-4439
7. การแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ประจำ รุจิวรรณ์ 089-242-7043

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts