เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์###จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรม Kick off การดำเนินงานโครงการ “๑ จังหวัด ๑ อำเภอ ๑ ถนนสวย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๒”

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์###จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรม Kick off การดำเนินงานโครงการ “๑ จังหวัด ๑ อำเภอ ๑ ถนนสวย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๒”


วันนี้ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม Kick off การดำเนินงานโครงการ “๑ จังหวัด ๑ อำเภอ ๑ ถนนสวย


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๒” ณ บริเวณริมถนนสายเอเซียหน้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายศุกร์วิบูล ปลัดจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒ ฝั่งถนนสายเอเซีย ให้เป็นถนนสวยงาม ปราศจากขยะมูลฝอย โดยการปลูกต้นทองอุไรบริเวณสองฝั่งถนนสายเอเซีย ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “คืนคลองสวนทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” ตามที่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในลักษณะประชารัฐที่จะพัฒนาปรับปรุงถนนคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ซึ้งบริเวณสองฝั่งถนนสายเอเซียอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงอยุธยา และแขวงทางหลวงอ่างทอง ซึ่งประกอบด้วย ๖ อำเภอ และในวันนี้ได้กำหนดจุดพื้นที่อำเภอบางปะอินเป็นจุดนำร่องในการดำเนินการและจะดำเนินการต่อ ๆ ไปในส่วนของแขวงทางหลวงที่เกี่ยวข้องและอำเภอที่เหลืออีก ๕ อำเภอ

##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์## ถูกใจ กดไลค์ กดแชรฺ์ ##
เดชา อุ่นขาว ควบคุมดูแลเว็บไซต์และบบรณาธิการข่าว

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
089 9012002

Related posts