ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//เดย์ไทม์นิวสออนไลน์//จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พมจ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เขตอำเภอบ้านแพรก สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//เดย์ไทม์นิวสออนไลน์//จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พมจ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เขตอำเภอบ้านแพรก สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม นางสาวนุชนารถ ประทีปธีรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิติเวท มีสงฆ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวอรพญา พลอยทับทิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยม และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบ้านแพรก จำนวน 5 ราย โดยมี นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบ้านแพรก และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่พร้อมให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือและให้ขวัญกำลังใจ แก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ติดเตียงในครั้งนี้ด้วย


นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยได้ตะหนักเห็นถึงความสำคัญของการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยธรรมชาติ จึงได้จัดทำโครงออกเยี่ยมบ้าน พร้อมทั้งมีการพูดคุย และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนยากไร้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ป่วย อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 374/2 หมูที่ 1 ต.บ้านแพรก ผู้ป่วยอายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแพรก ผู้ป่วยอายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 6 ต.สำพะเนียง ผู้ป่วยอายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ต.คลองน้อย และ ผู้ป่วยอายุ 34 ปี บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ต.สองห้อง พร้อมมอบเครื่องอุป โภคบริโภค และเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ส่วนในด้านที่อยู่อาศัย จะได้ประสานนายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ได้เข้าไปดูแล ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะอนามัยด้วย

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์//บรรณาธิการข่าว//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

เดชา – สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts