ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลี้ยงช้าง70 เชือกผงาดวันสำคัญของช้างไทย

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลี้ยงช้าง70 เชือกผงาดวันสำคัญของช้างไทย ขณะที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เริ่มให้ความรู้เกษตรกรปลูกพืชอาหารช้าง

เช้าวันนี้(13 มี.ค.62) ที่หมู่บ้านช้างเพนียดหลวงนายสุจินต์ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยทุกภาคส่วนร่วมเลี้ยงอาหารให้กับช้างจำนวน 70 เชือก เนื่องในโอกาสวันช้างไทยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า วันสำคัญของช้างไทย โดยเฉพาะช้างจากวังช้างแลเพนียด พบว่า ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิพระคชบาล วังช้างอยุธยา แล เพนียด ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รณรงค์จัดกิจกรรมให้กับช้าง ด้วยการจัดโต๊ะอาหารช้างมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันผู้เลี้ยงช้าง ได้ตั้งกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน เพื่อร่วมกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาของราษฎรผู้เลี้ยงช้าง พร้อมกับจัดทำแผนแม่บทช้างแห่งชาติ 20 ปีเสนอต่อรัฐบาล และปีนี้


คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นอาหารช้างและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ถือเป็นโอกาสอันดีที่มูลนิธิพระคชบาลวังช้างอยุธยาแลเพนียด และทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมทดแทนคุณช้างไทย อีกทั้งเป็นการพัฒนาช้างไทยให้ยั่งยืน เคียงคู่ประเทศชาติต่อไปด้านนายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ เจ้าของวังช้างแลเพนียด กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น ซึ่งวันที่ 13 มีนาคมเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเป็นวันช้างไทย ดังนั้น ทุกวันที่ 13 มีนาคมของทุกปีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงจัดงานวันช้างไทย

ขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts