ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##กระทรวงมหาดไทยใช้พื้นที่อำเภอบางปะอิน เปิดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศ

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##กระทรวงมหาดไทยใช้พื้นที่อำเภอบางปะอิน เปิดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศ

วันนี้ (26 พ.ค. 62) ที่ ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศ ประจำปี 2562 (OTOP Product Champion : OPC) เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพื่อจัดระบบฐานข้อมูลที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึง กระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์


“ต้องยอมรับว่าสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าที่เดี๋ยวนี้ประชาชนให้ความนิยม และมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ามาลงทะเบียนผลิตภัณฑ์จำนวนมาก ในปีที่ผ่านมามีการลงทะเบียนเพิ่มกว่า 3 หมื่นผลิตภัณฑ์ และตอนนี้มีกลุ่มผู้ประกอบการอยู่ 81,143 กลุ่ม มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อยู่กว่า 167,000 ผลิตภัณฑ์ ปีที่ผ่านมาทำรายได้กว่า 190,000 ล้านบาท และในปีหน้านี้ทางกลุ่มผู้ประกอบการก็ท้าทายตัวเอง ว่า จะต้องมีรายได้จากผลประกอบการต่างๆ สูงขึ้นอีก 20% หรือประมาณ 230,000 ล้านบาท”

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ กล่าวอีกว่า โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสินค้า เพื่อนำภูมิปัญญาไปสู่สากล การพึ่งพาตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts