ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/โรงพยาบาลเสนา จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/โรงพยาบาลเสนา จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดสามกอ ต.สามกอ อ.เสนา นายศุกร์วิบูลย์ ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานในการจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายนิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ได้เป็นผู้กล่าวรายงาน


นายศุกร์วิบูลย์ ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 ในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ว่าการอำเภอเสนา โรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอเสนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนวัดสามกอ ได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น ล้วนมีจิตใจตั้งมั่น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์การสาธารณะสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พรองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้าน การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุน การบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณะสุขแก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนร่วม

ทางด้าน นายนิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา กล่าวว่า โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องจากพระราชปณิธานพระรราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ มีกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และกิจกรรม


รับบริจาคโลหิต ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยในการจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระกียรติ ในครั้งนี้ ได้เปิดให้บริการประชาชน 2 กิจกรรมหลัก ประอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยการให้บริการ 4 ด้าน ประกอบด้วย บริการการแพทยฺแผนทั่วไป บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการใช้สถานที่จากทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามกอ และโรงเรียนวัดสามกอ

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา   อุ่นขาว   รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts