ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อ “เปิดมุมมองนักท่องเที่ยวชาวเอเชียและแปซิฟิกใต้” ด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อ “เปิดมุมมองนักท่องเที่ยวชาวเอเชียและแปซิฟิกใต้” ด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายนิวัฒน์ ภาตะนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล เปิดมุมมองนักท่องเที่ยวตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ โดยมี นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการ ททท. ด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ กล่าวถึงภาพรวม กระแส แนวโน้มของตลาด นางอรสา อาวุธคม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน นางกุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อำนวยการกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และปิฟิกใต้ กล่าวถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และกลยุทธ์ ททท. ในการส่งเสริมตลาดศักยภาพระยะใกล้ นายธำรงศักดิ์ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ หัวหน้างานเอเชีย 1 กองตลาดเอเชียตะวันออก และนายกฤดา ศรีสมวงศ์ หัวหน้างานเอเชีย 1 กองตลาดเอเชียตะวันออก กล่าวถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวตลาดเอเชียและการเข้าถึงลูกค้า มีผู้ปะกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมร่วม 100 คน ณ ห้องบุหงา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า สำหรับการเดินทางมาจัดประชุม ในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และสร้างความเข้าใจด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งเสริมการตลาดให้กับพันธมิตรในจังหวัดพระนครศรอยุธยาให้มากยิ่งขึ้น

นางอรสา อาวุธคม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การพูดคุยในวันนี้จึงเป็นการบอกเล่าถึงตัวตนของลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจในพฤติกรรมความต้องการของตลาด เพื่อที่จะนำไปวางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจของแต่ละท่าน อีกทั้งเพื่อเป็นรักษาสัมพันธภาพที่ดีของพันธมิตรผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถให้กับเครือข่ายทางการตลาดในการแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพ และนำมาสู่การสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้เติบโตขึ้นต่อไป

สำหรับความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากข้อมูลเบื้องต้นเดือนมิถุนายน 2562 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แสดงจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด 638,223 คน (+2.39%) จำนวนรายได้รวมเข้าพื้นที่ 1,764.65 ล้านบาท (+4.66%)  นางอรสา อาวุธคม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เกิดความรู้และเข้าใจในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

เดชา    อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา   อุ่นขาว    รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts