#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอบางซ้าย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางซ้าย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัคร ร่วมลงพื้นที่อำเภอบางซ้าย เพื่อเยี่่ยมและให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย จำนวน 1 หลัง มอบบ้านกาชาด จำนวน 1 หลัง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอบางซ้าย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางซ้าย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัคร ร่วมลงพื้นที่อำเภอบางซ้าย เพื่อเยี่่ยมและให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย จำนวน 1 หลัง มอบบ้านกาชาด จำนวน 1 หลัง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอบางซ้าย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางซ้าย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัคร ร่วมลงพื้นที่อำเภอบางซ้าย เพื่อเยี่่ยมและให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย จำนวน 1 หลัง มอบบ้านกาชาด จำนวน 1 หลัง ดังนี้

1.นางเกลื่อน ประทุมทอง อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 24 ม.8 ต.บางซ้าย เหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท

2.นายวิรัตน์ โกมลวานิช บ้านเลขที่ 11/1 ม.4 ต.วังพัฒนา บ้านประสบวาตภัย เสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดมอบถุงยังชีพ พัดลมและเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

3.นายวุฒิ สังข์ตระกูล อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 12/1 ม.4 ต.วังพัฒนา
เหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท

4.นางเสวก สาลีผล บ้านเลขที่ 44/2 ม.5 ต.เทพมงคล มอบบ้านตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้” ประจำปีงบประมาณ 2562 เหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ

5. นายมนัส การเฉื่อยเฉิน อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 49 ม.4 ต.แก้วฟ้า เหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

//เดชา   อุ่นขาว     รายงาน

Related posts