##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##กรมธนารักษ์เปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจกิจฐานรากอย่างยั่งยืน บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อย.932 ตำบลบ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##กรมธนารักษ์เปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจกิจฐานรากอย่างยั่งยืน บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อย.932 ตำบลบ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 27 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคุณศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ด้านที่ราชพัสดุ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยบูรณาการการทำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรมตามแนวทางกลยุทธ์ 3 สร้าง
1. สร้างอาชีพ
2. สร้างรายได้
3. สร้างโอกาสและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ตามที่รัฐบาลและกระทรวงการคลัง ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยบูรณาการการทำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น (หลวงปู่ทวด อำเภอมหาราช) นั้น

กรมธนารักษ์ ในฐานะหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุกว่า 12.5 ล้านไร่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว อนุรักษ์ และศูนย์ราชการ โดยนายยุทธนา หยิมการุณ สนองนโยบาลรัฐ พร้อมเสนอโครงการดังกล่าว โดยนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการดำเนินโครงการ พร้อมจัดทำเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ และมีรายได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่โอนกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

##เดชา   อุ่นขาว     รายงาน

Related posts