##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์## สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ผนึกกำลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก นำวิจัยและนวัตกรรมร่วมสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนและยกระดับศักยภาพชุมชนบนเส้นทาง LIMEC

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์## สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ผนึกกำลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก นำวิจัยและนวัตกรรมร่วมสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนและยกระดับศักยภาพชุมชนบนเส้นทาง LIMEC

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก จัดทำความร่วมมือเพื่อนำงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนความมั่นคงและสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย LIMEC (Luangprabang Indochina Mawlamyine Economic Corridor) ใน 5 ด้าน ได้แก่ การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์

ในการนี้ ภาคการวิจัย โดย วช. และนักวิจัย พร้อมร่วมดำเนินการร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก ในการขยายผลองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปยังพื้นที่บนเส้นทาง LIMEC ในมิติต่างๆ ได้อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 5 ด้าน ได้แก่ การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ ตามมติคณะรัฐมนตรี และยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ให้มีการเพิ่มอัตราเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross provincial product, GDP) โดยเฉลี่ยให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัดในพื้นที่อย่างยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC (Luangprabang Indochina Mawlamyine Economic Corridor) โดยภาคจังหวัดมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการพัฒนา สนับสนุนข้อมูล ขยายผล และนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ขับเคลื่อนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถที่จะนำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนา และสร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวและชุมชน ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและมีความยั่งยืนต่อไป

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC ร่วมกับ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นายประยงค์ อินชูรันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จังหวัดตาก ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

#เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts