##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบรรยาย หัวข้อ “หลักคิด กับ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร และบุคลากรอย่างไร”

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบรรยาย หัวข้อ “หลักคิด กับ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร และบุคลากรอย่างไร”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นำโดย นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, นางวนิดา อินทรเกษตร จินดารัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด 43 ท่าน เข้าเยี่ยมชม สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ ในโครงการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

โดยมี นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่, นางรัตนา ตฤษณารังสี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ นายชินดนัย แซ่เจ่า ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม สถาบันฯ นายไพโรจน์ สังขวิภา วิศวกร สถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับเลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพร้อมคณะ ฯ

ในการนี้ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ได้ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “หลักคิด กับ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร และบุคลากรอย่างไร” เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้นำความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5G ที่จะมาในอนาคต ศาสตร์สหวิทยาการ สร้างเครือข่าย เป็นความรู้ – สร้างความรู้ เป็นเครือข่าย

เพื่อให้คณะผู้เข้าอบรมของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้สร้างความสัมพันธ์กันในระหว่างองค์กร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการปฎิบัติงานที่ดี

เดชา   อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts