#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ พพ. เปิดเวที เยาวชนไทย โชว์ไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรม พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สู่การพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ชิงเงินรางวัลกว่า 600,000 บาท

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ พพ. เปิดเวที เยาวชนไทย โชว์ไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรม พลังงานทดแทนและอ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – พาณิชย์ภาคตะวันออก จัดงานมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2566 ยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากลเชื่อมโยงการค้าชายแดน และ EEC เพื่อสร้างความร่วมมือและขยายช่องทางการตลาด การค้า และการท่องเที่ยว

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – พาณิชย์ภาคตะวันออก จัดงานมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออ…

Read More